INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), podajemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika:


1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim (MiGBP), 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 52. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Dragan, tel. 733 508 806, adres e-mail: t.dragan@huczynski.pl


2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) realizacji uprawień użytkownika, tj. korzystania z zasobów i oferty Biblioteki, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych, a także odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych i dochodzenia przez Bibliotekę roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności następujące akty prawne: art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Zakres danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, informacja o aktywności zawodowej czy nauce.

2) realizacji procedury zapisu do Biblioteki po odebraniu zgody rodzica/opiekuna prawnego; po złożeniu oświadczenia aprobującego zapisanie dziecka do Biblioteki, dane osoby dorosłej oraz jej dziecka (osoby pozostającej pod opieką prawną) przetwarzane są na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Zakres danych: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica/opiekuna, adres zamieszkania dziecka oraz opiekuna, numer PESEL, dane o zatrudnieniu bądź nauce.

3) uczestniczenia w projektach organizowanych przez Bibliotekę wraz z jej partnerami. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, a w wypadku osób niepełnoletnich – zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w celach dokumentacyjno-promocyjnych placówki, tj. wykonywania zdjęć, przygotowywania materiałów tekstowych z wizerunkiem osoby, imieniem i nazwiskiem (lub samego wizerunku, bez imienia i nazwiska) oraz przekazania tak przygotowanych materiałów do mediów i udostępnienia na stronie internetowej Biblioteki oraz w mediach społecznościowych. W ramach korzystania przez Bibliotekę z narzędzi wspierających ich bieżącą działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych. Podstawą przekazania jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. decyzja Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r. którą Komisja Europejska zatwierdziła Tarczę Prywatnoœci (Privancy Shield) UE-USA (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Serwis społecznościowy Facebook jest aktywnym uczestnikiem Tarczy Prywatności. Zakres danych: imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail.

4) realizacji procedury informowania o publikacjach bądź przesyłania oferty marketingowej, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres danych: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail.


3. Podanie danych wskazanych w pkt. 2.1 i 2.2 jest niezbędne w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z zasobów Biblioteki. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z zasobów Biblioteki oraz 5 lat po rezygnacji z usług placówki. Podanie danych w pkt. 2.3. i 2.4. jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość uczestniczenia w projektach, lecz uniemożliwia korzystanie z oferty informacyjnej za pomocą telefonu i kanału e-mail.


4. Dane nie będą przekazywane poza obszar UE, z wyjątkiem realizacji projektów i działań promocyjnych, polegających na ich udostępnianiu na profilu społecznościowym, jedynie w zakresie wizerunku, a opcjonalnie - imienia i nazwiska uczestnika projektu (po odebraniu zgody). Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa. Ponadto, w razie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biblioteki, tj. wywiązania się z przeprowadzenia projektu, dane uczestników zajęć mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące bądź współrealizujące określone zadanie. Takie działania Biblioteka będzie realizować z podmiotami dającymi gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania danych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub współadministrowania danymi.


5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – usunięcia i przeniesienia do innego Administratora (jeśli przetwarzane są na podstawie zgody opisanej w ustępach 2.3. i 2.4.), ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.


6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.