WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2014 ROK

Europejskie Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa zorganizowano już po raz dwudziesty drugi, odbyły się one tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (13-14 i 20-21 września 2014) Temat tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmiał "Dziedzictwo - źródło tożsamości".

Jak wskazuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, koordynator EDD w Polsce, użyty w temacie termin "źródło" zwraca "…szczególną uwagę na niedostrzegany na co dzień związek kultury i historii z wodą. Źródła wody jako kluczowy czynnik w dziejach osadnictwa, sieć dróg wodnych, która poprzez handel i wymianę kulturową stała się ważnym historycznie elementem rozwoju państwa pozostawiły silny ślad w dziedzictwie materialnym – między innymi budownictwo okrętowe, porty, latarnie morskie, mosty, młyny wodne, jak również niematerialnym – jak na przykład obrzędowość związana z wodą lub zwyczaje marynistyczne".

W nawiązaniu do tak rozumianej myśli przewodniej Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy, która tradycyjnie przyłączyła się do obchodów EDD 21 września 2014 roku zorganizowanych w Skorogoszczy, zaprezentowała podczas imprezy wystawę "Śląska kraina mostów dorzecza Odry". Wystawa została wypożyczona z Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Opolu, gdzie powstała. Przedstawiono na niej kilkadziesiąt fotografii mostów wraz z opisami i ciekawostkami oraz pięknem nadodrzańskiego krajobrazu. Wystawa eksponowała nie tylko mosty - zabytki jak np. najstarszy żelazny most wiszący Europy znajdujący się w Ozimku, ale także mosty zbudowane współcześnie. Wystawa spotkała się z ciepłym przyjęciem i wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Szczególną uwagę przyciągały plansze zawierające informacje o mostach Skorogoszczy i wspomnianego wcześniej Ozimka.

Już od 2008 r. Skorogoszcz, jako reprezentant naszej gminy, bierze aktywny udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie różnorodności kultury i tradycji, podkreślenie wspólnych korzeni i elementów łączących naszą "małą ojczyznę". Podczas imprez odbywających się w ramach EDD udostępnia się szerokiej publiczności zabytki, miejsca kultury, organizowane są pokazy wystawy, prelekcje, wykłady, koncerty i wiele innych. Warto podkreślić, że akcja angażuje wiele podmiotów - instytucje kultury, placówki oświatowe, organizacje społeczne i in. Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy uczestniczy w organizacji EDD od 2008 r. Corocznie przygotowuje atrakcyjne wystawy tematycznie powiązane z hasłem przewodnim imprezy oraz promuje miejscowych artystów.

Organizator składa serdeczne podziękowania
PANI MAŁGORZACIE WYZDAK
z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu
za udostępnienie wystawy.